Hlorinatori NeoNet, hlorinatori proizvedeni u Srbiji

hlorinatori purfico hv

Hlorinatori sa vizuelnom kontrolom funkcije tip Purifico HV

Oblast primene: Purifico HV - Hlorinator sa vizuelnom kontrolom funkcije je namenjen za automatsku dezinfekciju vode koja se eksploatiše iz raznih tipova bunara uz pomoć pumpe kod manjih potrošača ( individualna domaćinstva, manje škole, manje bolnice i druge zdravstvene ustanove, manje farme, klanice i mlekare i sl).
Dezinficijent: Radi sa razblaženim rastvorom natrijumhipohlorita ( Žavelove vode). Po potrebi može da radi i sa hlorom u granulama ili prahu, odnosno preparatima koji su predviđeni za dezinfekciju vode za piće na bazi natrijum dihloroizocijanurata ( Desol-Dez, Galisept, Izosol itd ), kao i sa ostalim hlornim jedinjenjima pogodnim za dezinfekciju vode za piće.
Montaža: Instalacija se obavlja priključivanjem na usisnu cev pumpe ili potisnu cev uz pomoć injektora i eventualno buster pumpe.
Za montažu uređaja se korsiti dodatna oprema čiji sastav zavisi od vrste bunara i tipa vodosnabdevanja i razlikuje se od slučaja do slučaja. Montažu i puštanje u rad vrši proizvođač.
Napomene: Pri radu ne koristi električnu energiju. Ukoliko se instalira na usisnu cev pumpe nema zaštitu od povlačenja vazduha, pri svim ostalim načinima montaže ta zaštita postoji. Garancija 12 meseci. Vek trajanja uređaja je neograničen.
Održavanje: U tekuće održavanje spada kontrola nivoa, priprema i dolivanje razblaženog rastvora natrijumhipohlorita, povremena kontrola rezidijuma hlora u vodi priručnim komparatorom i eventualno ručna korekcija nivoa doziranja.

hlorinatori purfico uh

Univerzalni hlorinatori tip Purifico UH

Oblast primene: Univerzalni hlorinator Purifico UH je namenjen za dezinfekciju vode kod većih potrošača koji se snabdevaju vodom iz raznih tipova bunara ( škole, farme, klanice, mlekare, bolnice, druge zdravstvene ustanove, industrijski pogoni, manja naselja i sl).
Dezinficijent: Radi sa koncentrovanim rastvorom natrijumhipohlorita ( Žavelova voda). Po potrebi može da radi i sa hlorom u granulama ili prahu, odnosno preparatima koji su predviđeni za dezinfekciju vode za piće na bazi natrijum dihloroizocijanurata ( Desol-Dez, Galisept, Izosol itd ), kao i sa ostalim hlornim jedinjenjima pogodnim za dezinfekciju vode za piće.
Montaža: Instalacija se obavlja priključivanjem na usisnu cev pumpe ili potisnu cev uz pomoć injektora i eventualno buster pumpe.
Za montažu uređaja se korsiti dodatna oprema čiji sastav zavisi od vrste bunara i tipa vodosnabdevanja i razlikuje se od slučaja do slučaja. Montažu i puštanje u rad vrši proizvođač.
Napomene: Pri radu ne koristi električnu energiju. Ima zaštitu od povlačenja vazduha bez obzira na način montaže. Garancija je 12 meseci. Vek trajanja uređaja je neograničen. Jedno punjenje od 15l NaOCl je dovoljno za dezinfekciju oko 1.500.000 litara.
Održavanje: U tekuće održavanje spada kontrola nivoa, priprema i dolivanje natrijumhipohlorita, povremena kontrola rezidijuma hlora u vodi priručnim komparatorom i eventualno ručna korekcija nivoa doziranja.

vakumski hlorinatori

Vakuumski hlorinator tip Purifico V1

Oblast primene: Vakumski hlorinatori su pogodni za dezinfekciju lokalnih, gravitacionih i seoskih vodovoda sa nepoznatim i promenljivim protokom vode, koji su obično građeni na taj način da se kaptira jedan ili više izvora negde u brdu, planini i sl. i voda dovede gravitaciono do sabirnog rezervoara, odakle se dalje gravitaciono distribuira korisnicima u naselju. S obzirom da su ovakvi vodovodi po pravilu građeni pre više decenija, da ne postoji dovod električne energije, niti se koriste pumpe za snabdevanje vodom, odnosno ne postoje uslovi za primenu bilo koje vrste hipo (hidro) hlorinatora niti dozir pumpi, vakuumski hlorinatori predstavljaju jedinstveno rešenje za dezinfekciju vode u ovakvim vodovodima.

Dezinficijent: Predviđeni su za upotrebu koncentrovanog ili razblaženog rastvora natrijumhipohlorita ( Žavelove vode), ali mogu da rade i sa hlorom u granulama ili prahu, odnosno sa preparatima predviđenim za dezinfekciju vode za piće na bazi natrijum dihloroizocijanurata ( Desol-Dez, Galisept, Izosol itd ), kao i sa ostalim hlornim preparatima koji su namenjeni za dezinfekciju vode za piće.
Montaža: Vakuumski hlorinatori se postavljaju na pogodnom mestu u prostoriji iznad sabirnog rezervoara (obično u prostoriji iznad prelivne pretkomore sabirnog rezervoara) tako da se omogući doziranje dezinficijenta u blizini ulivne cevi, čime se obezbeđuje kvalitetno mešanje vode sa dezinficijentom, kao i potrebno i dovoljno vreme retencije u sabirnom rezervoaru. Zbog raznolikosti veličine i oblika prostora za smeštaj hlorinatora na terenu, velika prednost se ogleda i u tome što je preduzeće NeoNet autor i proizvođač ovog tipa hlorinatora, što znači da veličina i oblik svakog pojedinačnog uređaja može da bude, i u dosadašnjoj praksi jeste prilagođen prostoru u koji može da se smesti.
Održavanje: Rukovanje je krajnje jednostavno i ne zahteva posebno obučen kadar. Sastoji se od kontrole nivoa dezinficijenta u rezervoaru i dolivanju dezinficijenta kada nivo padne na minimm ( po potrebi ). Povremenom kontrolom nivoa rezidijuma hlora u vodi pomoću priručnog komparatora koji je sastavni deo vakuumskog hlorinatora, prati se i rad hlorinatora i eventualne promene uslova u izvorištu (promena protoka vode) i ukoliko se za to ukaže potreba, vrši se ručna korekcija nivoa doziranja jednostavnim okretanjem točkića za štelovanje doziranja.
Iskustva: U praksi se pokazalo da je jedino moguće primeniti vakuumske hlorinatore kod graviticaionih vodovoda i da je njihov rad zadovoljavajuće stabilan pri redovnoj kontroli i korektnom, savesnom rukovanju.