BIOLAGUNA 22.000 ES Dimitrovgrad (5)

BIOLAGUNA Prečišćavanje otpadnih voda - ekološke septičke jame

BIOLAGUNA ® II ili III stepen prečišćavanja
Kapacitet uređaja od 2.000 do 50.000 ES
Bez primarnog taložnka i evakuacije primarnog mulja
Za opštine, gradove, naselja, industriju i sl.

BIOLAGUNA® je savremen način prečišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda, pogotovo voda s promenljivim dotocima i koncentracijama. Biolaguna je u prednosti u svim parametrima po kojima se ocenjuje efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda : niska cena izrade, najviši stepen prečišćavanja i najniži pogonski troškovi. Koriste se za otpadne vode s pretežnim udelom organskog opterećenja (npr. za gradove s jakom prehrambenom industrijom – mlekare, pivare, klanice ) i to za kapacitete 2.000 – 50.000 ES. Proces prečišćavanja u lagunama je nisko opterećen biološki proces s povratom ili bez povrata aktivnog mulja. Aeracija ja izvedena '' aeracijskim lancima '' koji osiguravaju dobro mešanje svih delova aeracijske lagune. U taložnim lagunama se taloži mineralovani mulj koji se izvlači tek svakih 5–10 godina. BIOLAGUNE® odlično mogu da se prilagode posebnim zahtevima za uklanjanje azotnih ili fosfornih jedinjenja.