prečišćavanje otpadnih voda biotip 480

prečišćavanje otpadnih voda biotip 800

Prečišćavanje otpadnih voda - ekološke septičke jame - BIOTIP

BIOTIP® Prečišćavanje otpadnih voda 2. i 3. stepen
Kapacitet uređaja od 50 do 3.500 ES
Mogućnost ugradnje 3 BIOTIP uređaja kapaciteta 10.500 ES
Bez primarnog taložnka i evakuacije primarnog mulja
Za hotele, apartmane, škole, bolnice, restorane, naselja, opštine, gradove, industriju i sl.

BIOTIP® je tipski uređaj za biološko prečišćavanje otpadnih voda koji se koristi za biološko prečišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda manjih naselja i pojedinačnih objekata za opterećenje do 3500 ekvivalentnih stanovnika. Uređaj BIOTIP® čini aeracijski bazen okruglog oblika u kome se nalazi sekundarni taložnik sa prelivnim krstom, vazdušna “mamut” pumpa, aeratori i razvodni cevovod vazduha. Bazen je pokriven nagaznom rešetkom ot koja se oslanja na noseće profile.

Za pogon kompletnog uređaja koristi se komprimovani vazduh koji se dobavlja uz pomoć kompresora niskog pritiska koji su smešteni u posebnoj prostoriji u kojoj se nalazi i elektrokomandni ormarić. Sveža otpadna voda ulazi u aeracijski bazen gravitacijom ili uz pomoć pump iiz sabirnog bazena. U otpadnu vodu se intenzivno uduvava komprimovani vayduh kroz membranske aeratore koji stvaraju fine mehuriće. Sveža otpadna voda se meša sa finim mehurićima vazduha, a kiseonik iz vayduha se otapa u vodi. Iz sekundarnog taložnika se mamut pumpom povremeno u aeracijski bazen prebacuje i “aktivni” mulj koji čine flokule mikroorganizama (bakterije, alge, protozoe). Mikroorganizmima je za život potrebna hrana i kiseonik. Hranu uzimaju iz otpadne vode (organske materije) i na taj način je prečišćavaju, a kiseonik dobijaju iz vazduha koji se uduvava u vodu. Mešavina otpadne vode, mehurića vazduha i mikroorganizama prelazi u sekundarni taložnik gde se aktivni mulj odvaja od izbistrene vode koja odlazi u preliv. Aktivni mulj se ponovo vraća u aeracijski bazen i time se proces kontinuirano obnavlja. Izbistrena i biološki prečišćena voda odlazi u recipijent. Posle određenog vremena deo mikroorganizama ugine i stvara se biomasa čija se koncentracija u otpadnoj vodi povećava. Međutim, proces je tako dimenzionisan da ta biomasa dodatno oksidira i mineralizuje (extended aeration) i proces se vodi do faze endogene respiracije. Time se smanjuje volumen viška mulja i potreba izvlačenja viška mulja se produžava na duže vrijeme. U praksi, izvlačenje viška mulja se vrši jednom u 6 meseci do 2 godine. Izlazna voda ima manje od 25 mg (BPK5 )/l što čini stepen prečišćavanja veći od 95% razgradnje organske materije. To se postiže dimenzionisanjem aeracijskog bazena na opterećenje volumena manje od 0,2 kg (BPK )/m3,d, zadržavanjem vode u sekundarnom taložniku većem od 4 sata i unošenjem kiseonika od najmanje 3,0kg O /kg (BPK5 ). Izlazna voda zadovoljava uslove za ispuštanje u prirodni prijemnik II ili III kategorije.