Biološko prečišćavanje otpadnih voda

Biološko prečišćavanje otpadnih voda

Biološko prečišćavanje otpadnih voda Biotip MAX

Uređaj za biološko prečišćavanje otpadnih voda BIOTIP max®
II ili III stepen prečišćavanja
Kapacitet uređaja od 2.000 do 100.000 ES
Bez primarnog taložnka i evakuacije primarnog mulja
Za opštine, gradove, naselja, industriju i sl.

BIOTIP max je savremeni konvencionalni uređaj prečišćavanje otpadnih voda. Proces prečišćavanja je sa vraćanjem aktivnog mulja. Aeracija ja izvedena '' aeracijskim granama '' koje osiguravaju dobro mešanje svih delova bioaeracijskih bazena.
Osnovni objekti na uređaju BIOTIP max su: prostor za smeštaj postrojenja za fino mehaničko prečišćavanje otpadne vode, bazeni za dodatnu denitrifikaciju, bioaeracijski bazeni, sekundarne taložnice, skladište – ugušćivač mulja, prostor za smeštaj mašinske dehidracije ili uvećavanja mulja, kanal za postavljanje merne opreme.